شرایط خرید با چک از فروشگاه هزاره سوم:

  • چک حتما باید صیّاد باشد.

  • صادر کننده چک فاقد برگشتی و اقساط معوقه که نزد بانکها باشد.

مشتریان تهران:

  • مراجعه حضوری و امضاء نمودن چک توسط صاحب چک در محل فروشگاه

  • اصل کارت ملی

– مشتریان شهرستان:

  • گواهی امضاء